Algemene voorwaarden

Emafo B.V. | Handelend onder de naam Haardhoutkopen.nl

Vestigings- en bezoekadres:

Europaweg 10
7903 TM Hoogeveen
KvK 52407721
Btw-nummer: NL8504.30.872.B01


Artikel 2. Aansprakelijkheid

2.1 Emafo B.V. sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor de schade toegebracht aan eigendommen van koper.

2.2 Tevens sluit Emafo B.V. iedere vorm van voortvloeiende financiële schade veroorzaakt door of verband houdend met (verlate) levering door vervoerder uit.

2.3 Bij schade aan eigendommen van koper kan koper zich wenden tot de vervoerder.

2.4 Mochten vervoerder en koper geen overeenstemming bereiken dan kan Emafo B.V. als intermediair optreden.


Artikel 3. Betaling

3.1 De betaling kan per iDeal of per bank. Contant aan de chauffeur betalen is sinds januari 2020 niet meer mogelijk. Indien koper per bank betaald dient het bedrag voor het laden van de goederen overgemaakt te zijn. In overleg met Haardhoutkopen.nl kan er eventueel per factuur betaald worden.

3.2 Bij betaling per factuur dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum op rekeningnummer NL33INGB0009433937 ten name van Haardhoutkopen.nl (Emafo BV) te Hoogeveen zijn betaald. Tenzij anders overeengekomen.


Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud

Alle door leverancier geleverde zaken blijven eigendom van leverancier, tot op het moment dat de koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier uit hoofde van enige met leverancier gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.


Artikel 5. Aflevering

5.1 Uw bestelling zal naast de vrachtwagen op een verharde stoep geleverd worden.

5.2 In overleg met de chauffeur en uitsluitend op eigen risico kan uw afleverplaats gewijzigd worden.

5.3 De ondergrond voor een palletwagen dient ten alle tijde verhard te zijn. Pallets haardhout kunnen niet over gras, zand of (verhard) grind gereden worden. Chauffeur gaat in dat geval over tot levering aan de straat.

5.4 Indien de levering met een kooiaap dient te geschieden, dan bent u als opdrachtgever verantwoordelijk voor een goede bereikbaarheid. De losplaats moet geschikt zijn voor het minimale gewicht van de kooiaap, welke een gewicht heeft van 2 ton, exclusief het gewicht van de lading. Haardhoutkopen.nl en de vervoerder zijn niet aansprakelijk voor eventuele schades die zijn ontstaan op een andere losplaats dan naast de vrachtwagen. Extra kosten zijn voor uw rekening, als opdrachtgever.

5.5 Wanneer de chauffeur niet in staat is om de goederen op de door koper gewenste afleverplaats te leveren is dit geen geldige reden voor annulering van de bestelling, conform artikel 5.1 van de leveringsvoorwaarden. Tevens is Haardhoutkopen.nl niet verantwoordelijk voor de juiste plaatsing van de pallet.

5.6 Wanneer koper besluit om de goederen daardoor niet in ontvangst te willen nemen, is hij verplicht Emafo B.V. schadeloos te stellen. Dit betekent dat koper Emafo B.V. de reeds gemaakte kosten zal moeten vergoeden. Voor de transportkosten betekent dit, dat zowel de bezorg- als de retourkosten van de bestelde levering vergoed dienen te worden.

5.7 Bij een levering op de Waddeneilanden, Zeeuws-Vlaanderen of in groene/milieuzones berekenen wij een toeslag voor het transport.

5.8 Annuleren kan alleen wanneer de bestelde goederen nog niet geladen zijn in de vrachtwagen.


Artikel 6. Klachten/retourzendingen

6.1 Klachten dienen schriftelijk dan wel telefonisch gemeld te worden aan Haardhoutkopen.nl binnen 30 dagen na levering.

6.2 Zonder voorafgaande toestemming van Emafo B.V. mogen de goederen niet teruggestuurd worden.

6.3 Indien koper wenst over te gaan tot het ruilen of retourneren van de geleverde goederen zijn de transportkosten, zowel bezorg- als retourkosten voor rekening van koper.

6.4 Bij een tekortkoming in de levering van de door klant bestelde goederen zullen de bezorg- en retourkosten voor rekening van Emafo B.V. komen.

6.5. Een vergoeding zal enkel door middel van een kortingscode worden uitgekeerd.